Guan-Hua (Scott) Tu

Assistant Professor

Department of Computer Science and Engineering,
Michigan State University
428 S SHAW LN, ROOM 3115
East Lansing, MI 48824-1266
Email: ghtu AT msu.edu
Office: 1124 Engineering Building
My CV

Faculty

Prof. Guan-Hua Tu

Ph.D. Students

  • Tian Xie (Spring 2017-)
  • Yiwen Hu, co-advised with Prof. Li Xiao, (Fall 2018-)
  • Sihan Wang (Spring 2019-)
  • Jingwen Shi (Fall 2019-)
  • Min-Yue Chen (Fall 2021-)
  • Haitian Yan (Fall 2021-)

Alumni

  • Xinyu Lei (Assistant Professor at Michigan Technological University)